แบบสำรวจความต้องการลูกค้า ในกิจกรรม/ค่ายวิทยาศาสตร์