14

จำนวนค่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม

9

จำนวนค่ายและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

4

จำนวนค่ายและกิจกรรมอบรม และพัฒนาศักยภาพทีมงานโครงการ

3

จำนวนกิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ

2

จำนวนกิจกรรมพิเศษ รางวัลที่ได้รับ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เอกสารแนะนำ

แผ่นพับโครงการ The White Room Charity (ภาษาไทย)
แผ่นพับโครงการ The White Room Charity (ภาษาอังกฤษ)
Company Profile (ภาษาไทย)

ประสบการณ์การจัดค่าย มากกว่า 30 ค่าย ภายใต้การว่าจ้างและสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ