เรียนถ่ายภาพ

วันที่ 19/08/2560 เวลา 09.00-12.00 น.