โครงการ GLab Scaling Impact

50 ทีมสุดท้าย โครงการ GLab Scaling Impact พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสังคมเพื่อความยั่งยืน | จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์